วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาถึงเหตุการณ์ในอารยธรรมโบราณอินเดียในลุ่มแม่น้ำสินธุ

2.เพื่อศึกษาถึงต้นกำเนิดในอารยธรรมโบราณอินเดียในลุ่มแม่น้ำสินธุ

3.เพื่อศึกษาถึงมรดกทางด้านวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณอินเดียในลุ่มแม่น้ำสินธุ

คำถาม

1.อารยธรรมลุ้มแม่น้ำสินธุเป็นอารยธรรมในยุคใด

2.บริเวณลุ้มแม่น้ำสินธุถือกำเนินขึ้นเมื่อใด

3.อารยธรรมยุคแรกของโลก นักโบราณคดีเรียกว่าอย่างไร

4.ค้นพบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมียที่ไหน

5.ทำไมต้องมีการติดต่อซื้อขายกับเอเชียกลาง

โฆษณา
By anupongza41